Sıkca sorulan sorular

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında veri sorumlusu (Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.) olarak addedilmekteyiz. Sizleri kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve aktardığımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

1. Nasıl Bilgi Topluyoruz

Kişisel verilerinizi, bizle yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak, web sitelerimizle olan etkileşimleriniz vasıtasıyla, fiziksel noktalarımızdan, mobil cihazınızdan veya hukuken uygun olduğu ölçüde üçüncü kişilerden toplayabiliriz.

2. Sizinle İlgili Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, yerleşim yeriniz, önceki kiralama bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 3'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

3.  Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

3.1    KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:            

 a) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması,                

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,                

c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir     başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,                

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak zorunlu olması,                

e) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,                

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,                

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,                

h) Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.               

3.2 KVKK’da belirtilen şartlara tabi olmak üzere, topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi amaçlar için kullanabiliriz (açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde):

  • .

Bize sunmuş olduğunuz bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

4.     Kişisel Bilgilerinizin Nasıl Paylaşılabileceği ve Paylaşım Amaçları

Açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde kişisel verileriniz yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 

 

Kişisel verilerinizin alıcısının konumunun, kanunen yeterli bir koruma düzeyi olmayan bir ülke olarak kabul edilmesi halinde, hukuken gerekli olan koruma düzeylerini sağlayacağımızı ve/veya hukuken gerekli olması halinde aktarıma ilişkin açık rızanızı alacağımızı belirtmek isteriz.

5.     KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK uyarınca, bize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)  işlenmişse bilgi talep etme, 

c)  işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, 

g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.KVKK uyarınca yazılı talebinizi Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı, Gürbaşlar Plaza Kat:1 Rüzgarlıbahçe - Beykoz / İstanbul / Türkiye adresine yönlendirerek veya Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından açıklanan diğer yöntemlerle yukarıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Şirketimiz KVKK'ya uygun olarak talebinizi değerlendirip sonuçlandıracaktır. Talebinize doğru cevap verebilmemiz için talebinizin hangi kişisel verilerinize ilişkin olduğunu açık bir şekilde bildirmenizi rica ederiz. KVKK doğrultusundaki taleplerinizi, en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir